مقایسه تاثیر روش آزمایشگاهی با روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دردرس علوم تجربی پایه سوم ابتدائی شهرستان لالی

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی روش های تدریس آزمایشگاهی وهمیاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدائی شهرستان لالی دردرس علوم تجربی درسال تحصیلی 93 – 94می باشد . دراین تحقیق دوکلاس 30 نفره از کل دانش آموزان پایه سوم ابتدائی شهرستان لالی به صورت تصادفی ساده مرحله ای انتخاب شد وبه مدت دوماه در بیست جلسه 45 دقیقه ای با توجه به طرح درس های دو روش به صورت جداگانه مورد آموزش درس علوم تجربی قرار گرفتند . برای پیشرفت تحصیلی آنان نیز اختلاف نمره پیش آزمون و پس آزمون در هر کدام از کلاس ها ملاک ارزیابی قرارگرفت . آزمون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز پرسشنامه ای چهل سوالی محقق ساخته بود . برای تحلیل داده ها نیز از آزمون T  گروه های مستقل استفاده شده است . نتایج در سطح معنی داری 5./0 مورد بررسی قرار گرفته اند. در مقایسه میانگین های دو گروه دانش آموزان با توجه به دو روش تدریس آزمایشگاهی و همیاری نتیجه گرفته شد که روش تدریس همیاری نسبت به روش تدریس آزمایشگاهی اثربخشی بیشتری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است. کلمات کليدي : آموزش آزمایشگاهی، روش تدریس …